Paul Heilemann Work

(Ca) Modern Man (1983) 5 min 16mm
(Ca) Our Next President (1982) 4 min 16mm
(Ca) Ralph (1983) 10 min 16mm
(Ca) A Segment of Arel (1981) 2.5 min 16mm
(Ca) Warren (1982) 1.5 min 16mm

(Ca) Available from Canyon Cinema Cooperative

Paul Heilemann